Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

autystyczna06
3674 39f7 500
6100 af84 500
Reposted fromnepotism nepotism viaszarakoszula szarakoszula
4690 5c25
Reposted frompussyporn pussyporn viaszarakoszula szarakoszula
1526 60a7
Reposted frombrumous brumous viaszarakoszula szarakoszula
autystyczna06

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
autystyczna06
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaanakarenina anakarenina
autystyczna06
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaanakarenina anakarenina
autystyczna06
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaanakarenina anakarenina
autystyczna06
2542 dd23 500
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaanakarenina anakarenina

September 14 2017

autystyczna06
0513 3628
Reposted fromLoOuu LoOuu vianiskowo niskowo
autystyczna06


A Vegan Horror Story
autystyczna06
Dla nikogo nie jestem osobą pierwszą ~Miron Białoszewski
— i raczej nigdy nie będę!
autystyczna06
0540 cfdd 500
Reposted fromardoise ardoise viamoai moai
autystyczna06
5436 32a9
autystyczna06
0463 5e06 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamoai moai
autystyczna06
8547 9309 500
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo
autystyczna06
1547 6166
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapleple pleple
autystyczna06
3923 37df 500
autystyczna06
autystyczna06
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl